നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റഫ് ജോലി നേടാം | SSC MTS Recruitment 2023

SSC MTS Recruitment 2023 : The SSC MTS Notification 2023 PDF has been released. This notification announces a total of 1558 Vacancies
Anusree P K

സ്റ്റാഫ്‌ സെലെക്ഷൻ കമ്മീഷൻ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. മൾട്ടി ടാസ്കിങ് (നോൺ-ടെക്നിക്കൽ)സ്റ്റാഫ്‌, ഹവാൽഡർ(CBIC&CBN) എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്. ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ, പ്രായപരിധി, അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

SSC MTS Recruitment 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ:നിലവിൽ ആകെ 1558 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 1198 ഒഴിവുകൾ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് (നോൺ-ടെക്നിക്കൽ)സ്റ്റാഫ്‌ തസ്തികയിലും 360 ഒഴിവുകൾ ഹവാൽഡർ(CBIC&CBN)തസ്തികയിലുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി

മൾട്ടി ടാസ്കിങ് (നോൺ-ടെക്നിക്കൽ)സ്റ്റാഫ്‌:18 വയസ് മുതൽ 25 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് (നോൺ-ടെക്നിക്കൽ)സ്റ്റാഫ്&ഹവാൽഡർ(CBN) തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2/8/1998 നും 1/8/2005 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ ആയിരിക്കണം.

ഹവാൽഡർ(CBIC):18 വയസ് മുതൽ 27 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2/8/1996 നും 1/8/2005 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ ആയിരിക്കണം.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ് വിജയിച്ചവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Salary Details

സാലറി:ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 20200 രൂപ മുതൽ 81100 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി: ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമ്മപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി സ്റ്റാഫ്‌ സെലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ https://ssc.nic.in/ എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.അപേക്ഷയോടൊപ്പം അപേക്ഷ ഫീസായി 100 രൂപയും അടക്കേണ്ടതാണ്.SC/ST വിഭാഗക്കാരും സ്ത്രീകളും അപേക്ഷ ഫീസ് അടക്കേണ്ടതില്ല. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ 21 ആണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.