നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

അസിസ്റ്റന്റ് ജോലി നേടാം | UPSC Recruitment 2023

UPSC Recruitment 2023 : Check the Qualification, Vacancy , Salary , Age limit and other details
Anusree P K

UPSC Recruitment 2023

യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ(UPSC)വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഡെപ്യൂട്ടി അർച്ചിട്ടക്റ്റ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ, സയന്റിസ്റ്റ് ബി, ലീഗൽ ഓഫീസർ, ജൂനിയർ സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് മൈൻസ് സേഫ്റ്റി, സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ, ഡയറക്ടർ ജനറൽ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്. ഒഴിവ് വിവരണങ്ങൾ, അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

UPSC Recruitment 2023

UPSC Recruitment 2023 : Notification Details

Latest UPSC Notification 2023
Organization Name Union Public Service Commission (UPSC)
Post Names Deputy Architect, Administrative Officer, Scientist ‘B’, Legal Officer, Junior Scientific Officer, Assistant Director of Mines Safety, Scientific Officer, Director General
Category Central Government Jobs
No.of Posts 71 Posts
Advertisement No. 13/2023
Mode of Application Online
Job Location Across India
Selection Process Recruitment Test, Interview
Application Closing Date 27th July 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ:നിൽവിൽ ആകെ 71 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.അതിൽ ഡെപ്യൂട്ടി അർച്ചിട്ടക്റ്റ് തസ്തികയിൽ 53 ഒഴിവുകളും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ 3 ഒഴിവുകളും സയന്റിസ്റ്റ് ബി(ബല്ലിസ്റ്റിക്സ് )തസ്തികയിൽ 1 ഒഴിവും സയന്റിസ്റ്റ് ബി(ഡോക്യുമെന്റ്സ് )തസ്തികയിൽ 6 ഒഴിവുകളും ലീഗൽ ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ 2 ഒഴിവും ജൂനിയർ സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ 2 ഒഴിവും അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് മൈൻസ് സേഫ്റ്റി തസ്തികയിൽ 2 ഒഴിവും സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ 1 ഒഴിവും ഡയറക്ടർ ജനറൽ തസ്തികയിൽ 1 ഒഴിവുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി:30 വയസ് മുതൽ 58 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Salary Details

സാലറി:ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് നിയമ പ്രകാരമുള്ള സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ബിരുദം/അർച്ചിട്ടക്റ്റ്/കെമിക്കൽ ടെക്നോളജി/നിയമത്തിൽ ബിരുദം/കെമിസ്ട്രി/ജിയോളജിക്കൽ സയൻസ്/മൈക്രോബയോളജിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം/ഫിസിക്സ്‌ /മാത്‍സ് /സയൻസിൽ ബിരുദം/മെഡിക്കൽ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി:ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി UPSC യുടെ http://upsc.gov.in ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാന്ന്.അപേക്ഷയോടൊപ്പം 25 രൂപ അപേക്ഷ ഫീസും അടക്കേണ്ടതാണ്. SC/ST/PwBD വിഭാഗക്കാരും സ്ത്രീകളും അപേക്ഷ ഫീസ് അടക്കേണ്ടതില്ല. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ 27 ആണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.