നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

പെൻഷൻ ബോർഡിൽ നിയമനം | Data Entry Operator Job Kerala | KSCEPB Data Entry Operator Job

Data Entry Operator Job Kerala : KSCEPB invite application for data entry operator job Check the Qualification, Vacancy ,Salary , Age limit and other
Anusree P K

കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ ബോർഡിൽ ജോലി ഒഴിവ്. ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്. ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ, പ്രായപരിധി, അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Data Entry Operator Job Kerala | KSCEPB Data Entry Operator Job

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ:നിലവിൽ ആകെ 2 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിൽ 1 ഒഴിവും മറ്റ് വിഭാഗക്കാർക്ക് 1 ഒഴിവുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി:18 വയസ്സ് മുതൽ 37 വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.ഒ ബി സി കാറ്റഗറികാർക്ക് 3 വർഷവും, SC/ST വിഭാഗക്കാർക്ക് 5 വർഷവും പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും.

Salary Details

സാലറി:ഡേറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 25100 രൂപ മുതൽ 57,900 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:ഡിഗ്രിയും കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഡിപ്ലോമയും ഉള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Application Fee Details

അപേക്ഷ ഫീസ്:300 രൂപ അപേക്ഷ ഫീസ് അടക്കേണ്ടതാണ്.SC/ ST വിഭാഗക്കാർ 150 രൂപ അപേക്ഷ ഫീസ് അടച്ചാൽ മതിയാവും. ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് വഴി Additional Registrar/ Secretary, Kerala State Co-Operative Employees Pension Board, Thiruvananthapuram എന്ന വിലാസത്തിൽ മാറാവുന്ന വിധത്തിൽ അയക്കുക.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോറം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷയും, പ്രായം, യോഗ്യത, ജാതി, ഭിന്നശേഷി (സംവരണം ബാധകമായിട്ടുള്ളവർക്ക്) എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പും സഹിതം സെപ്റ്റംബർ 2 വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുൻപ് എത്തുന്ന വിധത്തിൽ "Additional Registrar/ Secretary, Kerala State Co-Operative Employees Pension Board, Jawahar Sahakarana Bhavan, 7th Floor, DPI Junction, Thycad P.O, Thiruvananthapuram 695014 "എന്ന വിലാസത്തിൽ തപാൽ അയക്കുക.അപേക്ഷയോടൊപ്പം പത്ത് രൂപ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് സ്വന്തം മേൽവിലാസത്തിൽ എഴുതിയ 10 × 4 രൂപത്തിലുള്ള കവർ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചെടുക്കണം. അപേക്ഷ അയക്കുന്ന കവറിന് പുറത്ത് തസ്തികയുടെ പേര് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.