നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എറോനോട്ടിക്സിൽ ജോലി നേടാം | HAL Recruitment 2023

HAL Recruitment 2023 : Check the Qualification, Vacancy , Salary , Age limit and other details
Anusree P K

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എറോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ്(HAL) വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഡിസൈൻ ട്രൈനി(DT)/മാനേജ്മെന്റ് ട്രൈനി(MT)തസ്തികയിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്. ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ, പ്രായപരിധി, അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

HAL Recruitment 2023

HAL Recruitment 2023

HAL Notification Details
Organization Name Hindustan Aeronautics Limited (HAL)
Job Type Central Government
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No HAL/HR/25(45)/2023/01
Post Name Design Trainee (DT) / Management Trainee (MT)
Apply Mode Online
Application Closing Date 22nd August 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ:നിലവിൽ ഈ തസ്തികകളിൽ 185 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി:28 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.SC/ST വിഭാഗക്കാർക്കും വൈകല്യമുള്ളവർക്കും പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും.

Salary Details

സാലറി:ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് 40000 രൂപ മുതൽ 140000 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

ഡിസൈൻ ട്രെയിനി - എയറോനോട്ടിക്കൽ:-യോഗ്യതയുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ശാഖകൾ: എയറോനോട്ടിക്കൽ, എയറോസ്പേസ് ഡിസൈൻ.

ട്രെയിനി- ഇലക്ട്രിക്കൽ:ഇലക്ട്രിക്കൽ / ഇലക്ട്രിക്കൽ & ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ ഇലക്ട്രിക്കൽ & ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്.

ഡിസൈൻ ട്രൈനി ഇലക്ട്രോണിക്സ്:ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷനും കണ്ട്രോൾ/ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ & ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ/ ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ/ ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്.

ഡിസൈൻ ട്രെയിനി - മെക്കാനിക്കൽ:മെക്കാനിക്കൽ/മെക്കാനിക്കൽ & ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എൻജിനീയർ/മെക്കാനിക്കൽ & പ്രൊഡക്ഷൻ എൻജിനീയർ.

മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനി (ടെക്നിക്കൽ): കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് -യോഗ്യതയുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ശാഖകൾ:ഇലക്ട്രിക്കൽഇലക്ട്രിക്കൽ & ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ഇലക്ട്രിക്കൽ & ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ

മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനി (ടെക്നിക്കൽ):കമ്പ്യൂട്ടർ എൻജിനീയർ/കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് & ഐ.ടി/ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി/ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ് & ടെക്നോളജി/കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റംസ്/ ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്/സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എൻജി/ കമ്പ്യൂട്ടർ സാങ്കേതികവിദ്യ/കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് & എൻജിനീയർ.

മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനി (ടെക്നിക്കൽ): മെറ്റലർജി -യോഗ്യതയുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ശാഖകൾ: ലോഹശാസ്ത്രം/മെറ്റീരിയലുകളും മെറ്റലർജിയും/മെറ്റലർജിയും മെറ്റീരിയലുകളും എൻജിനീയർ/മെറ്റലർജി & മെറ്റീരിയൽസ് ടെക്നോളജി/മെറ്റലർജി & മെറ്റീരിയൽ സയൻസ്.

Application Fee Details

അപേക്ഷ ഫീസ്:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നവർ 500 രൂപ അപേക്ഷ ഫീസ് അടക്കേണ്ടതാണ്. SC/ST/PwBD വിഭാഗക്കാർ അപേക്ഷ ഫീസ് അടക്കേണ്ടതില്ല.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി HAL ന്റെ https://hal-india.co.in/ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് യോഗ്യരാന്നെകിൽ 'Apply'ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശേഷം ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷ ഫീസ് ഓൺലൈൻ പെയ്മെന്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ വഴി അടക്കുക.ശേഷം 'Submit'നൽകി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നു. അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം അപേക്ഷയുടെ ഒരു പ്രിന്റ്ഔട്ട്‌ എടുത്ത് വെക്കുക. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഓഗസ്റ്റ് 22 ആണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.