നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

കേരള ഫിഷറീസ് സമുദ്ര പഠന സർവകലാശാലയിൽ അവസരം | KUFOS Recruitment 2023

KUFOS Recruitment 2023 : Check the Qualification, Vacancy , Salary , Age limit and other details
Anusree P K

കേരള ഫിഷറീസ് സമുദ്ര പഠന സർവകലാശാല നിയമനം നടത്തുന്നു. ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്.ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ,പ്രായപരിധി, അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

KUFOS Recruitment 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ:ഈ തസ്തികയിൽ ആകെ 1 ഒഴിവാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി:18 വയസ്സ് മുതൽ 39 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാർക്കും മറ്റ് സംവരണ വിഭാഗക്കാർക്കും പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും.

Salary Details

സാലറി:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് 19710 രൂപ സാലറി ലഭിക്കും.

Qualifications Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:ഏഴാം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം.ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, ബാഡ്ജ്. ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നതിൽ 3 വർഷത്തെ പരിചയം.മികച്ച ശാരീരിക ക്ഷമതയും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

Application Fees Details

അപേക്ഷ ഫീസ്:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന

SC/ ST വിഭാഗക്കാർ 50 രൂപയും മറ്റ് വിഭാഗക്കാർ 200 രൂപയും അപേക്ഷാ ഫീസ് അടക്കേണ്ടതാണ്.ഇത് ഓൺലൈൻ വഴിയോ ബാങ്ക് വഴിയോ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പറിലേക്ക് അയക്കേണ്ടതാണ്.

  • Account Number: 67149674791
  • Name: Finance Officer, KUFOS
  • Bank & Branch: SBI, SA Road, Vyttila
  • IFSC: SBIN0070517

How to Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന അപേക്ഷ ഫോറം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു പൂരിപ്പിക്കുക. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷയും യോഗ്യതകൾ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും സഹിതം"THE REGISTRAR, KERALA UNIVERSITY OF FISHERIES AND OCIAN STUDIES, PANANGAD P.O, MADAVANA, KOCHI - 682 506 "എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കുക.അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഓഗസ്റ്റ് 17 ആണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.