നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ഓയിൽ പാം ഇന്ത്യയിൽ ജോലി നേടാം | Oil Palm India Job

Oil Palm India Job : Check the Qualification, Vacancy , Salary , Age limit and other details
Anusree P K

ഓയിൽ പാം ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.വർക്കർ തസ്തികയിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്. ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ, പ്രായപരിധി, അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Oil Palm India Job

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ:നിലവിൽ വർക്കേഴ്സ് തസ്തികയിൽ 100 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 50 ഒഴിവ് സ്ത്രീകൾക്കും 50 ഒഴിവുകൾ പുരുഷന്മാർക്കുമാണ്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി:18 വയസ് മുതൽ 36 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.2005 ജനുവരി 1നും 1987 ജനുവരി 1നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.എസ്.സി./എസ്.ടി.,ഒ.ബി.സി. വിഭാഗക്കാർക്ക് പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും.

Salary Details

സാലറി:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസം 12000 രൂപ മുതൽ 18000 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും എന്നാൽ പത്താം ക്ലാസിന് മേൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവർ അപേക്ഷിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നവർ നിർദിഷ്ട മാതൃകയിൽ അപേക്ഷ തയ്യാറാക്കി വയസ്സ്, സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പും പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോയും സഹിതം "ഓയിൽ പാം ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്,രജിസ്റ്റേഡ് ഓഫീസ്, കോടിമത,കോട്ടയം സൗത്ത് പി.ഒ.,കോട്ടയം – 686013"എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കുക.അപേക്ഷ കവറിനു പുറത്ത് “വർക്കർ നിയമനത്തിനായുള്ള അപേക്ഷ” എന്ന് രേഖപെടുത്തണം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി സെപ്റ്റംബർ 4 ആണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.