നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ ജോലി ഒഴിവ് | Thrissur Zoological Park Job Vacancy 2023

Thrissur Zoological Park Job Vacancy 2023 : Check the Qualification, Vacancy , Salary , Age limit and other details
Anusree P K

തൃശ്ശൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നു.ഗാർഡണർ, സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്. ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ, പ്രായപരിധി, അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയ വിവരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Thrissur Zoological Park Job Vacancy 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ:നിലവിൽ ആകെ 7 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 5 ഒഴിവുകൾ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് തസ്തികയിലും 2 ഒഴിവുകൾ ഗാർഡ്നർ തസ്തികയിലുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി

സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്:50 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.2023 ജനുവരി ഒന്നിന് 50 വയസ്സ് കഴിയാത്തവർ ആയിരിക്കണം. ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ നിന്ന് ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതല്ല.

ഗാർഡ്നർ:60 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.2023 ജനുവരി ഒന്നിന് 60 വയസ്സ് കഴിയാത്തവർ ആയിരിക്കണം. അതായത് 60 വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

Salary Details

സാലറി

ഗാർഡ്നർ:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസം 18930 രൂപ സാലറി ലഭിക്കും.

സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസം 21,175 രൂപ സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്:എസ്എസ്എൽസി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ പരീക്ഷ പാസായിരിക്കണം. ആർമി/ നേവി/ എയർ ഫോഴ്സ് എന്നീ സേന വിഭാഗങ്ങളിൽ പത്തുവർഷത്തിൽ കുറയാത്ത മിലിറ്ററി സേവനം.

ഗാർഡ്നർ:ഏഴാം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം.കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഗാർഡനർ ആയി മൂന്നുവർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

How to Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയശേഷം അപേക്ഷ ഫോറം പൂരിപ്പിക്കുക. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ, ഫോട്ടോ, സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ അനുബന്ധ രേഖകൾഎന്നിവ സഹിതം  [email protected] എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ അയക്കണം. സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ഒറിജിനൽ അഭിമുഖ സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാൽ മതി. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഓഗസ്റ്റ് 21 വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ ആണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.