നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

കുടുംബശ്രീ മിഷൻ മാനേജർ ജോലി നേടാം | Kudumbashree City Mission Manager Recruitment 2023

Kudumbashree City Mission Manager Recruitment 2023 : Check the Qualification, Vacancy , Salary , Age limit and other details
Anusree P K

കുടുംബശ്രീയിൽ ജോലി നേടാം. സിറ്റി മിഷൻ മാനേജർ തസ്തികയിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്. ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ,പ്രായപരിധി, അപേക്ഷ സമാർപ്പിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Kudumbashree City Mission Manager Recruitment 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ:സിറ്റി മിഷൻ മാനേജർ തസ്തികയിൽ നിലവിൽ ആകെ 12 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ പിന്നീട് മാറ്റങ്ങൾ വരാവുന്നതാണ്.

Post Name Vacancy
City Mission Manager 12

Age Limit Details

പ്രായപരിധി:40 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Post Name Age Limit
City Mission Manager Maximum Age 40 years

Salary Details

സാലറി:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 40000 രൂപ സാലറി ലഭിക്കും.

Post Name Salary
City Mission Manager Rs.40,000/-

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത : അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നും ബിരുദാനന്തര ബിരുദം.കുടുംബശ്രീ മിഷനിൽ നിലവിൽ NULM മൾട്ടി ടാസ്ക് പേഴ്സണൽ ( എം.ടി.പി ) തസ്തികയിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് വർഷമെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തവർ ആയിരിക്കണം.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോ ഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ '[email protected]' എന്ന ഇമെയിൽ ഐ.ഡി വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.അപേക്ഷകൾ കുടുംബശ്രീ ജില്ലാമിഷനുകളിലോ , സംസ്ഥാനമിഷനിലോ നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . (നിർദ്ദിഷ്ട ഇമെയിൽ മുഖേന അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്).ഇമെയിൽ വഴി അല്ലാതെ ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകളും യഥാസമയം ലഭിക്കാത്ത അപേക്ഷകളും അംഗീകരിച്ച യോഗ്യതകൾ ഇല്ലാത്തതുമായ അപേക്ഷകളും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി സെപ്റ്റംബർ 7 ആണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.