നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന് കീഴിൽ ക്ലർക്ക് ഒഴിവ്

Clerk cum Accountant position at ADAK in Kerala. Interview on Nov 16. BCom degree & skills required. Details at 0484 2665479.
ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന് കീഴിൽ ക്ലർക്ക് ഒഴിവ്

സെൻട്രൽ റീജിയൻ ഗവൺമെന്റിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അക്വാകൾച്ചർ ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഏജൻസി കേരള (ADAK), സീഡ് ഹാച്ചറി പീച്ചിയിൽ ക്ലാർക്ക് കം അക്കൗണ്ടന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് ദിവസ വേതന വ്യവസ്ഥയിൽ തൊഴിലവസരം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ നവംബർ 16-ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന അഭിമുഖം ഉൾപ്പെടുന്നു.

അപേക്ഷകർ ബികോം ബിരുദം, എംഎസ് ഓഫീസ്, ടാലി എന്നിവയിൽ പ്രാവീണ്യം, ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ചില അടിസ്ഥാന യോഗ്യതകൾ നേടിയിരിക്കണം.

താൽപ്പര്യവും യോഗ്യതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അഡാക്ക് സെൻട്രൽ റീജിയൻ തേവാര ഓഫീസിൽ നടക്കുന്ന അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. പങ്കെടുക്കാൻ, അവർ അവരുടെ അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഈ രേഖകളുടെ പകർപ്പുകളും കൊണ്ടുവരണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അന്വേഷണങ്ങൾക്കും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓഫീസുമായി 0484 2665479 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

കശുമാവ് വികസന ഏജൻസിയിൽ ഒഴിവുകൾ

കേരള സംസ്ഥാന കശുമാവ് കൃഷി വികസന ഏജൻസിയിൽ ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിൽ 675 രൂപ ദിവസ വേതന നിരക്കിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ള വി.എച്ച്.എസ്.ഇ. അഗ്രിക്കൾച്ചർ / ഡിപ്ലോമ ഇൻ അഗ്രിക്കൾച്ചർ / തത്തുല്യ യോഗ്യതയുള്ള അതാത് ജില്ലകളിൽ താമസിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് വാക്-ഇൻ-ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ രണ്ട് മേഖലകളിലായി നടത്തും. വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ (ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : തൃശൂർ-2, മലപ്പുറം-1, കോഴിക്കോട്-1, വയനാട്-1, കണ്ണൂർ-2) നവംബർ 21 ന് രാവിലെ പത്തിന് കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് റസ്റ്റ് ഹൗസിലും തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ (ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം: തിരുവനന്തപുരം-1, കൊല്ലം-1, പത്തനംതിട്ട-1, ആലപ്പുഴ-1, കോട്ടയം-2, ഇടുക്കി-1, എറണാകുളം-1) നവംബർ 30ന് രാവിലെ പത്തിന് കൊല്ലം ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലും ഇന്റർവ്യൂകൾ നടത്തും.

വടക്കൻ ജില്ലകളുടെ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ തസ്തികയിൽ കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്നതിന് നവംബർ 21ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് റസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വാക്-ഇൻ-ഇന്റർവ്യൂ നടത്തും. കൃഷിയോ, കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ മേഖലകളിലോ കുറഞ്ഞത് 10 വർഷം പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ള സൂപ്പർവൈസറി കേഡറിൽ ജോലി ചെയ്ത ബിരുദധാരികൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം. താൽപര്യമുള്ളവർ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ഹാജരാകണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: www.kasumavukrishi.org.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.