നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ ജോലി നേടാം | Kerala Forest Department Recruitment

Kerala Forest Department Recruitment : Kerala Forest Department invite application for various post. check the details given.

കിഫ്ബി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കേരള വനംവകുപ്പ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന തൃശൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് കരാർ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് ആവേശകരമായ അവസരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ അതുല്യമായ അവസരം ഒരു വർഷത്തെ കരാറുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, മൊത്തം 14 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്.

താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളേ, തൃശൂർ വനം വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള തൃശൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലെ ഈ തൊഴിൽ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ വായിക്കുക.

സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ ജോലി നേടാം | Kerala Forest Department Recruitment
ലാബ് ടെക്നിഷ്യൻ -1
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത : കേരള വെറ്റിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തുന്ന ലബോറട്ടറി ടെക്നിക്സിലെ ഡിപ്ലോമ
പ്രായം: അപേക്ഷകർ 2023 0 6 of 28 ന് കഴിയാത്തവരായിരിക്കണം. ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ അനുവദനീയമായ ഇളവുകൾ ലഭ്യമാകും.
വേതനം: പ്രതിമാസ കരാർ വേതനം 21,175/- രൂപയായിരിക്കും.
നിയമന രീതി :കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിയമം.
ഇലക്ട്രിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ -1
യോഗ്യതകൾ:കേരള സർക്കാർ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ മൂന്ന് വർഷ പൂർണ സമയ പഠനം വഴി നൽകുന്ന ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ യോഗ്യത.
പ്രായം: അപേക്ഷകർ 2023 ജനുവരി 1 നു 50 വയസ്സ് കഴിയാത്തവരായിരിക്കണം. ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതല്ല.
വേതനം: പ്രതിമാസ കരാർ വേതനം 22,290/- രൂപയായിരിക്കും.
നിയമന രീതി :കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിയമം.
ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഒഴിവ് : 2
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത : എസ്. എസ് .എൽ.സി. അഥവാ തത്തുല്യമായ യോഗ്യതയും കേരള സർക്കാരിലെ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് നൽകുന്ന ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ട്രേഡിലെ ഐ.ടി.ഐ. ഐ.ടി.സി. സർട്ടിഫിക്കറ്റും കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് നൽകുന്ന വയർമാൻ ലൈസൻസും..
പ്രായം :അപേക്ഷകർ 2023 ജനുവരി 1 നു 50 വയസ്സ് കഴിയാത്തവരായിരിക്കണം. ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതല്ല.
വേതനം: പ്രതിമാസ കരാർ വേതനം 20,065/- രൂപയായിരിക്കും.
നിയമന രീതി :കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിയമം.
പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ ഒഴിവ്: ഒന്ന്
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത : എസ്. എസ് എൽ.സി. അഥവാ തത്തുല്യമായ യോഗ്യതയും, കേരള സർക്കാരിലെ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് നൽകുന്ന മോട്ടോർ മെക്കാനിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിഷ്യൻ ട്രേഡിലെ ഐ.ടി.ഐ ഐ.ടി.സി. സർട്ടിഫിക്കറ്റും.
പ്രായം: അപേക്ഷകർ 2023 ജനുവരി 1 നു 50 വയസ്സ് കഴിയാത്തവരായിരിക്കണം. ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതല്ല.
വേതനം: പ്രതിമാസ കരാർ വേതനം 20,065/- രൂപയായിരിക്കും.
നിയമന രീതി :കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിയമം.
അസിസ്റ്റൻറ് പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ -1
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത : കുറഞ്ഞത് എസ്. എസ് .എൽ.സി. അഥവാ തത്തുല്യമായ യോഗ്യത
പ്രായം : അപേക്ഷകർ 2023 ജനുവരി 1നും 50 വയസ്സ് കഴിയാത്തവരായിരിക്കണം. ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതല്ല.
വേതനം: പ്രതിമാസ കരാർ വേതനം 18,390/- രൂപയായിരിക്കും.
നിയമന രീതി :കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിയമം.
അസിസ്റ്റന്റ് പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ കം ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ്
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത : കുറഞ്ഞത്. എസ്. എസ് എൽ.സി അഥവാ തത്തുല്യമായ യോഗ്യത.
പ്രായം : അപേക്ഷകർ 2023 ജനുവരി 1നും 50 വയസ്സ് കഴിയാത്തവരായിരിക്കണം. ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതല്ല.
വേതനം: പ്രതിമാസ കരാർ വേതനം 18,390/- രൂപയായിരിക്കും.
നിയമന രീതി:കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിയമം.
വെറ്റിനറി അസിസ്റ്റൻറ് - 1
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത കേരള വെറ്റിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തുന്ന വെറ്റിനറി നഴ്സിംഗ്, ഫാർമസി, ലബോറട്ടറി ടെക്നിക്സ് പരിശീലനത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
പ്രായം :അപേക്ഷകർ 20023 ജനുവരി 1 നു 40 വയസ്സ് കഴിയാത്തവരായിരിക്കണം. ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ അനുവദനീയമായ ഇളവുകൾ ലഭ്യമാകും.
വേതനം: പ്രതിമാസ കരാർ വേതനം 20,065/- രൂപയായിരിക്കും.
നിയമന രീതി :കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിയമം.
ജൂനിയർ അസിസ്റ്റൻറ് (സ്റ്റോഴ്സ്) 1
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത : ഒരു അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ലഭിച്ച ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ യോഗ്യത.
പ്രായം :അപേക്ഷകർ 2023 ജനുവരി 1 36 കഴിയാത്തവരായിരിക്കണം. ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ അനുവദനീയമായ ഇളവുകൾ ലഭ്യമാകും.
വേതനം: പ്രതിമാസ കരാർ വേതനം 21,175/- രൂപയായിരിക്കും.
നിയമന രീതി :കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിയമം.
സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്. -1
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത : എസ്.എസ്.എൽ.സി. അല്ലെങ്കലിൽ തത്തുല്യമായ പരീക്ഷ പാസായിരിക്കണം.
പ്രായം: അപേക്ഷകർ 2013 ജനുവരി 1 നു 55 വയസ്സ് കഴിയാത്തവരായിരിക്കണം. ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതല്ല.
വേതനം: പ്രതിമാസ കരാർ വേതനം 21,175/- രൂപയായിരിക്കും.

പ്രധാനപ്പെട്ട അപേക്ഷാ വിശദാംശങ്ങൾ:

അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: നവംബർ 16, 2023, വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ.

വൈകിയ അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കില്ല.

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം:

കേരള വനം വകുപ്പിന്റെ www.forest.kerala.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ഓരോ തസ്തികയിലേക്കുമുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം ഡൗൺലൊഡ് ചെയ്യുക. ഇത് പൂരിപ്പിച്ച് സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഫോട്ടോകളും ആവശ്യമായ രേഖകളും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് അയയ്ക്കുക:

തപാല് വിലാസം:

ഡയറക്ടർ

തൃശ്ശൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് പുത്തൂർ പി ഓ കുരിശുമുലക്കു സമീപം-680014 കേരളം

അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ [email protected] എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കുക.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : നവംബർ 16

ഇന്റർവ്യൂ പ്രക്രിയയിൽ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ആവശ്യമായി വരുമെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.