നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

കേരള സർക്കാർ ടൂറിസം വകുപ്പിന് കീഴിൽ അവസരം - Kerala Tourism Recruitment 2024

kerala tourism department invite application for cook, receptionist housekeeping staff, kitchen helper jobs.kerala tourism,

കേരള ടൂറിസം വകുപ്പ് അതിന്റെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകളിലേക്ക് പുതിയ ജീവനക്കാരെ തേടുന്നു. ഫുഡ് ബിവറേജ് സ്റ്റാഫ്, ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ്, കിച്ചൻ മേട്ടി, കുക്ക്, റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ 17 തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം. ആലുവ, ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകളിലാണ് ഒഴിവുകൾ. പ്രീ-ഡിഗ്രി മുതൽ എസ്എസ്എൽസി വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഇന്റർവ്യൂ 2024 ജൂലൈ 12-ന് നടക്കും.

കേരള സർക്കാർ ടൂറിസം വകുപ്പിന് കീഴിൽ  അവസരം - Kerala Tourism Recruitment 2024

Vacancy Details

കേരള ടൂറിസം വകുപ്പ് ആകെ 17 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഫുഡ് ബിവറേജ് സ്റ്റാഫ് (5), ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ് (6), കിച്ചൻ മേട്ടി (2), കുക്ക് (1), റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് (4) എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒഴിവുകൾ.

തസ്തികയുടെ പേര് ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ആലുവ ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ആലപ്പുഴ
ഫുഡ് ബിവറേജ് സ്റ്റാഫ് 03 02
ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ് 06 -
കിച്ചൻ മേട്ടി 01 01
കുക്ക് 01 -
റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് 03 01

Age Limit Details

18 വയസ്സിനും 35 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. സംവരണ വിഭാഗക്കാർക്ക് നിയമാനുസൃതമായ വയസ്സിളവ് ലഭിക്കും.

Qualification Details

ഓരോ തസ്തികയ്ക്കും വ്യത്യസ്ത വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകളും പരിചയവും ആവശ്യമാണ്. ഫുഡ് ബിവറേജ് സ്റ്റാഫിനും റിസപ്ഷനിസ്റ്റിനും പ്രീ-ഡിഗ്രിയും ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും വേണം. ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫിന് എസ്എസ്എൽസിയും പ്രസക്തമായ കോഴ്സും ആവശ്യമാണ്. കുക്കിന് എസ്എസ്എൽസിയും ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും വേണം. കിച്ചൻ മേട്ടിക്ക് എസ്എസ്എൽസിയും ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ആവശ്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Position Qualifications Experience
ഫുഡ് & ബിവറേജ് സ്റ്റാഫ്/ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് (Food & Beverage Staff/ Receptionist)
  • പ്രീ-ഡിഗ്രി/10+2 പാസായിരിക്കണം
  • കേരള സർക്കാരിന്റെ ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും ഒരുവർഷത്തെ ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജ് സർവീസ് ക്രാഫ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിജയിച്ചിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ടൂറിസം മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് കാറ്ററിങ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്നും ഫുഡ് ആൻഡ് ബീവറേജ് സർവീസിൽ ഒരു വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ
വെയിറ്റർ/ ക്യാപ്റ്റൻ/ ബട്ലർ ആയി കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ പരിചയം.
ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ് (Housekeeping Staff)
  • എസ്എസ്എൽസി അല്ലെങ്കിൽ തുല്യത
  • കേരള സർക്കാരിന്റെ ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും ഹോട്ടൽ അക്കമഡേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ക്രാഫ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് വിജയിച്ചിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ടൂറിസം മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് കാറ്ററിങ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്നും ഹോട്ടൽ അക്കമഡേഷൻ ഓപ്പറേഷനിൽ ഡിപ്ലോമയോ പിജി ഡിപ്ലോമയോ വിജയിച്ചിരിക്കണം.
6 മാസത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയം
കുക്ക് (Cook)
  • എസ്എസ്എൽസി അല്ലെങ്കിൽ തുല്യത
  • കേരള സർക്കാരിന്റെ ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ടൂറിസം മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് കാറ്ററിങ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്നോ ഒരുവർഷത്തെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ക്രാഫ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ടൂറിസം മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് കാറ്ററിങ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് കുക്കറി/ ഫുഡ്‌ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഒരു വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ.
2 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.
കിച്ചൻ മേട്ടി (Kitchen Helper)
  • എസ്എസ്എൽസി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത.
  • കേരള സർക്കാരിന്റെ ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും ഒരു വർഷത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ ക്രാഫ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
2 സ്റ്റാർ ക്ലാസിഫിക്കേഷനോ അതിന് മുകളിലുള്ളതോ ആയ ഹോട്ടലുകളിൽ കുക്ക്/ അസിസ്റ്റന്റ് കുക്ക് ആയി കുറഞ്ഞത് 1 വർഷത്തെ പരിചയം.

Application Process

അപേക്ഷകർ https://www.keralatourism.org/recruitments എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് അപേക്ഷാ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പൂരിപ്പിച്ച് ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം "The Regional Joint Director, Office of the Regional Joint Director, First Floor, Boat Jetty Complex, Ernakualam - 682011" എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കണം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2024 ജൂലൈ 12 വൈകുന്നേരം 4 മണി ആണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.