നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ഹൈക്കോടതിയിൽ 2329 ഒഴിവുകൾ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് മുതൽ ഡ്രൈവർ വരെ

Madras High Court Recruitment 2024 invite application 2329 vacancy. SSLC is the basic qualification. high court job,

Madras High Court Recruitment 2024

Madras High Court Job ; മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് ഒഴിവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്, വാട്ടർമാൻ, ഗാർഡനർ, ക്ലീനർ, ഡ്രൈവർ തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലായി ആകെ 2329 ഒഴിവുകളാണ് നികത്തപ്പെടുന്നത്. എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ എസ്.എസ്.എൽ.സി വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 2024 ജൂൺ 20 മുതൽ ജൂൺ 26 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Madras High Court Recruitment 2024

Madras High Court Latest Notification Details

Madras High Court Latest Job Notification Details
Organization Name Madras High Court
Job Category Government
Recruitment Type Direct Recruitment
Post Name Office Assistant, Waterman, Gardener, Cleaner, Driver, Examiner, Reader, Senior Bailiff, Junior Bailiff, Process Writer, Xerox Operator, Copyist Attender, Watchman, Masalchi
Total Vacancy 2329
Job Location All Over Tamil Nadu
Salary As per Rules
Apply Mode Online
Last Date to Apply June 26, 2024

Vacancy Details

ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് (638), ക്ലീനിംഗ് വർക്കർ (202), ഗാർഡനർ (12), വാച്ച്മാൻ (459), ഡ്രൈവർ (27), എക്സാമിനർ (60), റീഡർ (11), സീനിയർ ബെയിലിഫ് (100), ജൂനിയർ ബെയിലിഫ് (242) തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലാണ് പ്രധാന ഒഴിവുകൾ. വിവിധ തസ്തികകളിലായി ആകെ 2329 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്.

Name of the Post No of Vacancy
Examiner 60
Reader 11
Senior Bailiff 100
Junior Bailiff / Process Server 242
Process Writer 01
Xerox Operator 53
Driver 27
Copyist Attender 16
Office Assistant 638
Cleanliness worker / Scavenger 202
Gardener 12
Watchman / Night watchman 459
Night watchman – Masalchi 85
Watchman – Masalchi 18
Sweeper – Masalchi 01
Waterman / Waterwoman 02
Masalchi 402

Eligibility Criteria

പ്രായപരിധി: പൊതു വിഭാഗത്തിന് 32 വയസ്സ്, പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിന് 34 വയസ്സ്, പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിന് 37 വയസ്സ്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റിന് എട്ടാം ക്ലാസ് പാസ്, ഡ്രൈവർക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ് പാസും അഞ്ച് വർഷത്തെ ഡ്രൈവിംഗ് പരിചയവും, മറ്റ് തസ്തികകൾക്ക് എസ്.എസ്.എൽ.സി വിജയം.

Madras High Court Education Qualification Details
1. Examiner – Must possess minimum General Educational Qualification, viz., must have passed S.S.L.C. Public Examination or its equivalent with eligibility for admission to Higher Secondary Courses of Studies or to College Courses of Studies.
2. Reader – Must possess minimum General Educational Qualification, viz., must have passed S.S.L.C. Public Examination or its equivalent with eligibility for admission to Higher Secondary Courses of Studies or to College Courses of Studies.
3. Senior Bailiff – Must possess minimum General Educational Qualification, viz., must have passed S.S.L.C. Public Examination or its equivalent with eligibility for admission to Higher Secondary Courses of Studies or to College Courses of Studies.
4. Junior Bailiff/ Process Server – Must possess minimum General Educational Qualification, viz., must have passed S.S.L.C. Public Examination or its equivalent with eligibility for admission to Higher Secondary Courses of Studies or to College Courses of Studies.
5. Process Writer – Must possess minimum General Educational Qualification, viz., must have passed S.S.L.C. Public Examination or its equivalent with eligibility for admission to Higher Secondary Courses of Studies or to College Courses of Studies.
6. Xerox Operator – Must possess Minimum General Educational Qualification, viz., must have passed S.S.L.C. Public Examination or its equivalent with eligibility for admission to Higher Secondary Courses of Studies or to College Courses of Studies with practical experience for a period of not less than 6 months in the operation of Xerox machine.
7. Driver – Must have passed VIII standard AND Must possess a valid Driving License for driving Motor Vehicle issued by a competent authority under the Motor Vehicles Act with a practical experience of driving motor vehicle for a period of not less than five years.
8. Copyist Attender – Pass in VIII Standard or its equivalent on the date of notification. Special Qualification:- Must be able to ride a bicycle.
9. Office Assistant – Pass in VIII Standard or its equivalent on the date of notification. Special Qualification:- Must be able to ride a bicycle.
10. Cleanliness worker/Scavenger – Must be able to read and write Tamil.
11. Gardener – Must be able to read and write Tamil.
12. Watchman / Nightwatchman – Must be able to read and write Tamil.
13. Nightwatchman – Masalchi – Must be able to read and write Tamil.
14. Watchman – Masalchi – Must be able to read and write Tamil.
15. Sweeper – Masalchi – Must be able to read and write Tamil.
16. Waterman / Waterwoman – Must be able to read and write Tamil.
17. Masalchi – Must be able to read and write Tamil.

അപേക്ഷാ ഫീസ്: പൊതു വിഭാഗത്തിന് 500 രൂപ, പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിന് ഫീസ് ഇല്ല.

Application Process (How To Apply)

ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.mhc.tn.gov.in സന്ദർശിക്കുക. റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുക. യോഗ്യതകൾ പരിശോധിച്ച് അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കുക. ഫീസ് ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കുക. അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുക. 2024 ജൂൺ 26-നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

1 comment

  1. Shaimashaju
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.