നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷനിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ - NAM Recruitment 2024 Apply Attender Job And Others

National AYUSH Mission Invite application for yoga instructor job therapist job,attender job,care taker job,multipurpose health worker job and others

National AYUSH Mission Recruitment 2024

നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷൻ കേരളത്തിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. ജിഎൻഎം നഴ്സ്, തെറാപ്പിസ്റ്റ്, യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടർ, അറ്റൻഡർ, നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്, കെയർ ടെയ്ക്കർ, മൾട്ടിപർപസ് ഹെൽത്ത് വർക്കർ, മൾട്ടിപർപസ് വർക്കർ എന്നീ തസ്തികകളിലാണ് ഒഴിവുകൾ നിലവിലുള്ളത്. അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 2024 ജൂലൈ 10 ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെയാണ്.

നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷനിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ - NAM Recruitment 2024 Apply Attender Job And Others

NAM Vacancy 2024 Details

ജിഎൻഎം നഴ്സ് തസ്തികയിൽ രണ്ട് ഒഴിവുകൾ നിലവിലുണ്ട്, പ്രതിമാസ ശമ്പളം 17,850 രൂപയാണ്. തെറാപ്പിസ്റ്റ് (സ്ത്രീ) തസ്തികയിൽ പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകളും, തെറാപ്പിസ്റ്റ് (പുരുഷൻ) തസ്തികയിൽ മൂന്ന് ഒഴിവുകളും നിലവിലുണ്ട്, ഇവയുടെ പ്രതിമാസ ശമ്പളം 14,700 രൂപയാണ്. യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തികയിൽ 11 ഒഴിവുകൾ നിലവിലുണ്ട്, പ്രതിമാസ ശമ്പളം 14,000 രൂപയാണ്. അറ്റൻഡർ തസ്തികയിൽ ഒരു ഒഴിവ് നിലവിലുണ്ട്, പ്രതിമാസ ശമ്പളം 10,500 രൂപയാണ്. നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിൽ ഒരു ഒഴിവ് നിലവിലുണ്ട്, പ്രതിമാസ ശമ്പളം 11,550 രൂപയാണ്. കെയർ ടെയ്ക്കർ തസ്തികയിൽ ഒരു ഒഴിവ് നിലവിലുണ്ട്, പ്രതിമാസ ശമ്പളം 14,700 രൂപയാണ്. മൾട്ടിപർപസ് ഹെൽത്ത് വർക്കർ (ജിഎൻഎം) തസ്തികയിൽ ആറ് ഒഴിവുകൾ നിലവിലുണ്ട്, പ്രതിമാസ ശമ്പളം 15,000 രൂപയാണ്. മൾട്ടിപർപസ് വർക്കർ തസ്തികയിൽ പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട്, പ്രതിമാസ ശമ്പളം 10,500 രൂപയാണ്.

Post Name Vacancies Salary (INR)
GNM Nurse 2 17,850
Therapist (Female) Expected Vacancies 14,700
Therapist (Male) 3 14,700
Yoga Instructor 11 14,000
Attender 1 10,500
Nursing Assistant 1 11,550
Care Taker 1 14,700
Multipurpose Health Worker (GNM) 6 15,000
Multipurpose Worker Expected Vacancies 10,500

NAM Age Limit Details

എല്ലാ തസ്തികകൾക്കും 2024 മാർച്ച് 12 ന് 40 വയസ്സിൽ കവിയരുത്.യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തികയ്ക്ക് മാത്രം 50 വയസ്സാണ് പരമാവധി പ്രായപരിധി.

NAM Qualification Details

ജിഎൻഎം നഴ്സ് തസ്തികയ്ക്ക് അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ബി.എസ്.സി നഴ്സിംഗ് ബിരുദമോ അംഗീകൃത നഴ്സിംഗ് സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള ജി.എൻ.എം നഴ്സിംഗ് ഡിപ്ലോമയോ ആവശ്യമാണ്. കൂടാതെ കേരള നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് മിഡ്വൈഫ് കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രേഷനും നിർബന്ധമാണ്. തെറാപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയ്ക്ക് കേരള സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഒരു വർഷത്തെ ആയുർവേദ തെറാപ്പിസ്റ്റ് കോഴ്സ് (DAME) പാസായിരിക്കണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.

Post Name Qualifications
GNM Nurse ബിഎസ്എസി നഴ്സിംഗ് / ജിഎൻഎം നഴ്സിംഗ്, കേരള നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ
Therapist ഒരു വർഷത്തെ ആയുർവേദ തെറാപ്പിസ്റ്റ് കോഴ്സ് (DAME)
Yoga Instructor യോഗയിൽ ഒരു വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ/സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ്
Attender എസ്.എസ്.എൽ.സി
Nursing Assistant ഓക്സിലറി നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് മിഡ്വൈഫ്
Care Taker ജിഎൻഎം നഴ്സിംഗ്
Multipurpose Health Worker ജിഎൻഎം നഴ്സിംഗ്
Multipurpose Worker പ്ലസ് ടു, 3 മാസത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സ്

NAM Application Process

താൽപര്യമുള്ളവർ ബയോഡാറ്റയും സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പുകളും സഹിതം തൊടുപുഴ കാരിക്കോട് ജില്ലാ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷൻ ജില്ലാ ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ തപാൽ മുഖേനയോ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്റർവ്യൂ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്.കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 04862- 291782.

വിജ്ഞാപനം
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.