നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ ജോലി നേടാം

AIASL Recruitment 2024 ; AIASL invite job application for various jobs. airport job, airport careers, airlines jobs

AIASL Recruitment 2024

AI എയർപോർട്ട് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് (AIASL) വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് 3256 ഒഴിവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ടെർമിനൽ മാനേജർ, ഡെപ്യൂട്ടി ടെർമിനൽ മാനേജർ, ഡ്യൂട്ടി മാനേജർ, ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസർ, ജൂനിയർ ഓഫീസർ, റാമ്പ് മാനേജർ, പാരാ മെഡിക്കൽ കം കസ്റ്റമർ സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, റാംപ് സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, യൂട്ടിലിറ്റി ഏജൻറ് കം റാംപ് ഡ്രൈവർ, ഹാൻഡിമാൻ, യൂട്ടിലിറ്റി ഏജൻറ് തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം. പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രായപരിധി 28 മുതൽ 55 വയസ്സ് വരെയാണ്. ശമ്പളം 22,530 രൂപ മുതൽ 75,000 രൂപ വരെ. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2024 ജൂലൈ 12 ആണ്. താൽപര്യമുള്ളവർ വിശദമായ വിജ്ഞാപനം പരിശോധിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.

AIASL Recruitment 2024

AIASL Vacancy Details

ടെർമിനൽ മാനേജർ (3), ഡെപ്യൂട്ടി ടെർമിനൽ മാനേജർ (9), ഡ്യൂട്ടി മാനേജർ (70), ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസർ (61), ജൂനിയർ ഓഫീസർ (192), റാമ്പ് മാനേജർ (2), ഡെപ്യൂട്ടി റാമ്പ് മാനേജർ (6), പാരാ മെഡിക്കൽ കം കസ്റ്റമർ സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (3), റാംപ് സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (406), യൂട്ടിലിറ്റി ഏജൻറ് കം റാംപ് ഡ്രൈവർ (263), ഹാൻഡിമാൻ (2216), യൂട്ടിലിറ്റി ഏജൻറ് (22). ശമ്പളം 22,530 രൂപ മുതൽ 75,000 രൂപ വരെയാണ്. തസ്തിക അനുസരിച്ച് ശമ്പളം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു.

തസ്തികയുടെ പേര് ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം ശമ്പളം
ടെർമിനൽ മാനേജർ 03 Rs.75,000/-
ഡെപ്യൂട്ടി ടെർമിനൽ മാനേജർ 09 Rs.60,000/-
ഡ്യൂട്ടി മാനേജർ 30 Rs.45,000/-
ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസർ 61 Rs.32,200/
ജൂനിയർ. ഓഫീസർ 101 Rs. 29,760/-
റാമ്പ് മാനേജർ 02 Rs. 75,000/-
ഡെപ്യൂട്ടി റാമ്പ് മാനേജർ 06 Rs. 60,000/-
ഡ്യൂട്ടി മാനേജർ 40 Rs. 45,000/-
ജൂനിയർ. ഓഫീസർ 91 Rs. 29,760/-
ഡിവൈ. ടെർമിനൽ മാനേജർ 03 Rs.60,000/-
പാരാ മെഡിക്കൽ കം കസ്റ്റമർ സർവീസ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് 03 Rs. 27,450/-
റാംപ് സർവീസ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് 406 Rs. 27,450/
യൂട്ടിലിറ്റി ഏജൻ്റ് കം റാംപ് ഡ്രൈവർ 263 Rs.24,960/-
ഹാൻഡിമാൻ 2216 Rs.22,530/-
യൂട്ടിലിറ്റി ഏജൻ്റ് 22 Rs.22,530/-

AIASL Age Limit Details

ടെർമിനൽ മാനേജർ, ഡെപ്യൂട്ടി ടെർമിനൽ മാനേജർ, ഡ്യൂട്ടി മാനേജർ, റാമ്പ് മാനേജർ, ഡെപ്യൂട്ടി റാമ്പ് മാനേജർ: 55 വയസ്സ്.ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസർ: 50 വയസ്സ്.മറ്റ് തസ്തികകൾ: 28 വയസ്സ്.

തസ്തികയുടെ പേര് പ്രായ പരിധി
ടെർമിനൽ മാനേജർ
ഡെപ്യൂട്ടി ടെർമിനൽ മാനേജർ
ഡ്യൂട്ടി മാനേജർ
റാമ്പ് മാനേജർ
ഡെപ്യൂട്ടി റാമ്പ് മാനേജർ
55 വയസ്സ്
ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസർ 50 വയസ്സ്
ജൂനിയർ. ഓഫീസർCargo 37 വയസ്സ്
ജൂനിയർ. ഓഫീസർ ടെക്നികൽ
പാരാ മെഡിക്കൽ കം കസ്റ്റമർ സർവീസ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്
റാംപ് സർവീസ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്
യൂട്ടിലിറ്റി ഏജൻ്റ് കം റാംപ് ഡ്രൈവർ
ഹാൻഡിമാൻ
യൂട്ടിലിറ്റി ഏജൻ്റുകൾ
28 വയസ്സ്

AIASL Eligibility Criteria

തസ്തിക അനുസരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം വരെയുള്ള യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രവൃത്തി പരിചയവും ആവശ്യമാണ്.

തസ്തികയുടെ പേര് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത
ടെർമിനൽ മാനേജർ Graduate from a recognized university with 20 years’ work experience OR MBA from recognized University (2-years full time course or 3-years part time course) with 17 years’ work experience. Experience in Passenger handling functions with an Airline or Airport Operator or BCAS approved Ground Handler appointed by any Airport Operator at any airport or in combination thereof. Out of the above said experience, at least 08 years must be in a managerial or supervisory capacity. Well conversant with computer operations.
ഡെപ്യൂട്ടി ടെർമിനൽ മാനേജർ Graduate from a recognized university with 18 years’ work experience OR MBA from recognized University (2-years full time course or 3-years part time course) with 15 years’ work experience. Experience in Passenger handling functions with an Airline or Airport Operator or BCAS approved Ground Handler appointed by any Airport Operator at any airport or in combination thereof. Out of the above said experience, at least 06 years must be in a managerial or supervisory capacity. Well conversant with computer operations.
ഡ്യൂട്ടി മാനേജർ Graduate from a recognized university with 16 years’ experience. Experience in passenger handling functions with an Airline or Airport Operator or BCAS approved Ground Handler appointed by any Airport Operator at any airport or in combination thereof. Out of the above said experience, at least 04 years must be in a managerial or supervisory capacity. Well conversant with computer operations
ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസർ Graduate from a recognized university with 12 years’ experience. Experience in passenger handling functions with an Airline or Airport Operator or BCAS approved Ground Handler appointed by any Airport Operator at any airport or in combination thereof. Out of the above said experience, at least 04 years must be in a managerial or supervisory capacity. Well conversant with computer operations.
റാമ്പ് മാനേജർ Graduate from a recognized university with 20 years’ work experience OR Full time Bachelor of Engineering in Mechanical / Automobile / Production / Electrical / Electrical & Electronics / Electronics and Communication Engineering from a recognized university with 15 years’ work experience. OR 3 years Diploma in Mechanical / Electrical / Production / Electronics / Automobile Engineering recognized by the State Government with 20 years’ work experience. OR MBA from recognized University with 17 years’ work experience. Experience in Ramp Handling or equipment maintenance functions with an Airline or Airport Operator or BCAS approved Ground Handler appointed by any Airport Operator at any airport or in combination thereof. Out of the above said experience, at least 08 years must be in a managerial capacity. Well conversant with computer operations.
ഡെപ്യൂട്ടി റാമ്പ് മാനേജർ Graduate from a recognized university with 18 years’ work experience OR Full time Bachelor of Engineering in Mechanical / Automobile / Production / Electrical / Electrical & Electronics / Electronics and Communication Engineering from a recognized university with 13 years’ work experience. OR 3 years Diploma in Mechanical / Electrical / Production / Electronics / Automobile Engineering recognized by the State Government with 18 years’ work experience. OR MBA from recognized University with 15 years’ work experience. Experience in Ramp Handling or equipment maintenance functions with an Airline or Airport Operator or BCAS approved Ground Handler appointed by any Airport Operator at any airport or in combination thereof. Out of the above said experience, at least 08 years must be in a managerial capacity. Well conversant with computer operations.
ടെർമിനൽ മാനേജർ Graduate from a recognized university with 20 years’ work experience OR MBA from recognized University (2-years full time course or 3-years part time course) with 17 years’ work experience. Experience in Cargo handling functions with an Airline or Airport Operator or BCAS approved Ground Handler appointed by any Airport Operator at any airport or in combination thereof. Out of the above said experience, at least 08 years must be in a managerial or supervisory capacity. Well conversant with computer operations.
പാരാ മെഡിക്കൽ കം കസ്റ്റമർ സർവീസ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് Graduate from a recognized university under 10+2+3 pattern with Diploma in Nursing OR B. Sc. (Nursing) Should be proficient in use of PC. Good command over spoken and written English apart from that of Hindi.
റാംപ് സർവീസ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് 3 –years Diploma in Mechanical/Electrical/ Production / Electronics/ Automobile recognized by the State Government. or ITI with NCTVT (Total 3 years) in Motor vehicle Auto Electrical/ Air Conditioning/ Diesel Mechanic/ Bench Fitter/ Welder (ITI with NCTVT – certificate issued from Directorate of Vocational Education and training of any State / Central Government with one year experience in case of Welder) after passing SSC/Equivalent examination with Hindi/ English / Local Language as one of the subject. AND Candidate must carry original valid Heavy Motor Vehicle (HMV) at the time of appearing for the Trade Test. Preference will be given to the candidate conversant with the local language.
യൂട്ടിലിറ്റി ഏജൻ്റ് കം റാംപ് ഡ്രൈവർ SSC /10th Standard Pass. Must Carry Original Valid HMV Driving License at the time of appearing for trade test.
ഹാൻഡിമാൻ SSC /10th Standard Pass. Must be able to read and understand English Language. Knowledge of Local and Hindi Languages, i.e., ability to understand and speak is desirable.
യൂട്ടിലിറ്റി ഏജൻ്റുകൾ SSC /10th Standard Pass. Knowledge of Local and Hindi Languages, i.e., ability to understand and speak is desirable.

അപേക്ഷാ ഫീസ്: 500 രൂപയാണ് അപേക്ഷാ ഫീസ്. SC/ST വിഭാഗക്കാർക്കും മുൻ സൈനികർക്കും ഫീസ് ഇല്ല.

How To Apply AIASL Recruitment 2024?

നേരിട്ടുള്ള അഭിമുഖത്തിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. അഭിമുഖത്തിന് ഹാജരാകുമ്പോൾ നിർദിഷ്ട രേഖകൾ സഹിതം ഹാജരാകണം. വിശദമായ വിജ്ഞാപനം പരിശോധിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

5 comments

  1. 😔
  2. Ladies num applay cheyyamo
  3. Ente orupad nalathe ambition anu airportile job
  4. Enghaneyanu applay cheyyendath
  5. How yo apply
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.