നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

കേരള ഖര മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ | KSWMP Recruitment 2024 | Kerala Government Job

KSWMP Recruitment 2024 ; KSWMP invite application for data entry job and others. data entry job,kerala government temporary job,kerala jobs

KSWMP Recruitment 2024

KSWMP Recruitment 2024 | Kerala Government Job

കേരള സർക്കാരിന്റെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് കേരള ഖര മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രോജക്ട് ഹെഡ് (ഐടി), പ്രോക്യൂർമെന്റ് എക്സ്പേർട്ട്, സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് & ജെൻഡർ എക്സ്പേർട്ട്, ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ കം മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് പേഴ്സൺ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം. താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഈ നിയമനങ്ങൾക്ക് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 2024 ജൂലൈ 8 മുതൽ 23 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. വിശദമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, പ്രായപരിധി, ശമ്പളം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ വായിക്കുക.

KSWMP Vacancy Details

കേരള ഖര മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ ആകെ 5 ഒഴിവുകളാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇതിൽ പ്രോജക്ട് ഹെഡ് (ഐടി), പ്രോക്യൂർമെന്റ് എക്സ്പേർട്ട്, സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് & ജെൻഡർ എക്സ്പേർട്ട് എന്നീ തസ്തികകളിൽ ഓരോന്നും ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ കം മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് പേഴ്സൺ തസ്തികയിൽ രണ്ടും ഒഴിവുകളാണുള്ളത്.

തസ്തിക ഒഴിവുകൾ
പ്രോജക്ട് ഹെഡ് (ഐടി) 1
പ്രോക്യൂർമെന്റ് എക്സ്പേർട്ട് 1
സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് & ജെൻഡർ എക്സ്പേർട്ട് 1
ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ കം മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് പേഴ്സൺ 2

KSWMP Salary Details

വിവിധ തസ്തികകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ശമ്പള നിരക്കുകളാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രോജക്ട് ഹെഡ് (ഐടി) തസ്തികയുടെ ശമ്പളം സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്രകാരമായിരിക്കും.

തസ്തിക ശമ്പളം
പ്രോജക്ട് ഹെഡ് (ഐടി) സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്രകാരം
പ്രോക്യൂർമെന്റ് എക്സ്പേർട്ട് ₹66,000/-
സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് & ജെൻഡർ എക്സ്പേർട്ട് ₹66,000/-
ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ കം മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് പേഴ്സൺ ₹26,400/- (കരാർ ജീവനക്കാർക്ക്), ₹755/ദിവസം (ദിവസ വേതനക്കാർക്ക്)

KSWMP Salary Details

ഓരോ തസ്തികയ്ക്കും വ്യത്യസ്ത പ്രായപരിധികളാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രോജക്ട് ഹെഡ് (ഐടി), പ്രോക്യൂർമെന്റ് എക്സ്പേർട്ട്, സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് & ജെൻഡർ എക്സ്പേർട്ട് തസ്തികകൾക്ക് 60 വയസ്സും ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ കം മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് പേഴ്സൺ തസ്തികയ്ക്ക് 45 വയസ്സുമാണ് പരമാവധി പ്രായപരിധി.

തസ്തിക പരമാവധി പ്രായപരിധി
പ്രോജക്ട് ഹെഡ് (ഐടി) 60 വയസ്സ്
പ്രോക്യൂർമെന്റ് എക്സ്പേർട്ട് 60 വയസ്സ്
സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് & ജെൻഡർ എക്സ്പേർട്ട് 60 വയസ്സ്
ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ കം മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് പേഴ്സൺ 45 വയസ്സ്

KSWMP Qualification Details

ഓരോ തസ്തികയ്ക്കും പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകളും പ്രവൃത്തി പരിചയവും ആവശ്യമാണ്. പ്രോജക്ട് ഹെഡ് (ഐടി) തസ്തികയ്ക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ പിഎച്ച്‌ഡിയും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും 15 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയവും ആവശ്യമാണ്.

തസ്തിക വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത
പ്രോജക്ട് ഹെഡ് (ഐടി) കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ പിഎച്ച്‌ഡിയും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും + 15 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം
പ്രോക്യൂർമെന്റ് എക്സ്പേർട്ട് സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം/കൊമേഴ്സ്/പ്രൊക്യുർമെൻ്റ്/മാനേജ്മെൻ്റ്/ ഫിനാൻസ്/ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദം + 10 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം
സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് & ജെൻഡർ എക്സ്പേർട്ട് സോഷ്യൽ സയൻസസ്/സോഷ്യൽ വർക്ക്, ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് സ്റ്റഡീസിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം + 8 വർഷത്തെ പ്രൊഫഷണൽ പരിചയം
ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ കം മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് പേഴ്സൺ ബിരുദം + പിജിഡിസിഎ/ഡിസിഎ + ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് (ഉയർന്നത്) മലയാളം (താഴ്ന്നത്) + 5 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം

അപേക്ഷാ ഫീസ് വിശദാംശങ്ങൾ: കേരള സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല.

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം: യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ www.cmdkerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.