നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

കേരള ഹെൽത്ത് റിസർച്ച് ആൻഡ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിക്ക് കീഴിൽ അവസരം - KHRWS Overseer Recruitment Notification 2022

KHRWS Overseer Recruitment Notification 2022 : You can apply for this KHRWS Overseer Recruitment 2022 Check Qualification, Age Limit, Salary, Vacancy

കേരള ഹെൽത്ത് റിസർച്ച് ആൻഡ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി കണ്ണൂർ റീജിയണിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നതിലേക്കായി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നവംബർ 5 ന് മുൻപ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

KHRWS Overseer Recruitment Notification 2022

Vacancy Details

KHRWS ഓവർസിയർ (സിവിൽ) തസ്തികയിൽ നിലവിൽ ഒരു ഒഴിവ് മാത്രമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Vacancy
ഓവർസിയർ (സിവിൽ) 01

Salary Details

KHRWS ഓവർസിയർ (സിവിൽ) തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാസ ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Salary
ഓവർസിയർ (സിവിൽ) 20,000 രൂപ

Age Limit Details

KHRWS ഓവർസിയർ (സിവിൽ) ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ പ്രായപരിധി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Age Limit
ഓവർസിയർ (സിവിൽ)

40 വയസ്സ് കവിയരുത്

59 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള വിവിധ സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധസർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഓവർസിയർ (സിവിൽ) തസ്തികയിൽ കുറയാതെ വിരമിച്ചവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

Educational Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

KHRWS ഓവർസിയർ (സിവിൽ) തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

  1. സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ഡിപ്ലോമ
  2. ഓവർസിയർ (സിവിൽ) വിഭാഗത്തിൽ രണ്ട് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവർത്തി പരിചയം.
  3. സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധസർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രവർത്തിപരിചയം അഭികാമ്യം
എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ലിങ്ക് എന്നിവ ഈ പോസ്റ്റിൻെറ അവസാന ഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ട്.

How To Apply For KHRWS Overseer Recruitment 2022?

മേൽ വിവരിച്ച യോഗ്യതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പ്രസ്തുത അപേക്ഷ 05.11.2022 തീയതി വൈകുന്നേരം 4 മണിക്കു മുൻപായി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, കെ.എച്ച്.ആർ.ഡബ്ലൂ.എസ്. ആസ്ഥാന കാര്യാലയം, ജനറൽ ആശുപ്രതി ക്യാമ്പസ്, റെഡ് ക്രോസ് റോഡ്, തിരുവനന്തപുരം - 695035 എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ, തപാൽ മാർഗ്ഗമോ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം യോഗ്യത സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെയും പ്രവൃത്തി പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് കൃത്യമായും ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. കൃത്യമല്ലാത്ത അപേക്ഷകൾ പൂർണ്ണമായും നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. കൂടാതെ അപേക്ഷകരുടെ ഫോൺ നമ്പർ, ഇ-മെയിൽ ഐ.ഡി. എന്നിവ അപേക്ഷയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കണം.

Official Notification Click Here
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.