നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

പ്ലസ് ടു യോഗ്യത ഉളളവർക്ക് MCC യിൽ ജോലി നേടാം - Malabar Cancer Centre Recruitment 2022

Are you searching for Malabar Cancer Centre Recruitment 2022. Here we give the full details of MCC Recruitment 2022.Check Qualification, Age Limit

തലശ്ശേരിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്റർ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നവംബർ 16 രാവിലെ 10 മണി മുതൽ നടത്തപ്പെടുന്ന അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Malabar Cancer Centre Recruitment 2022

Vacancy Details

റസിഡന്റ് ഫാർമസിസ്റ്റ്, റസിഡന്റ് സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ്,പേഷ്യന്റ് കെയർ അസിസ്റ്റന്റ് ട്രെയിനി തസ്തികയിലായി 19 ഒഴിവുകൾ നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

Name of posts No. of Vacancies
റസിഡന്റ് ഫാർമസിസ് 04
റസിഡന്റ് സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് 10
പേഷ്യന്റ് കെയർ അസിസ്റ്റന്റ് ട്രെയിനി 05

Salary Details

റസിഡന്റ് ഫാർമസിസ്റ്റ്, റസിഡന്റ് സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ്,പേഷ്യന്റ് കെയർ അസിസ്റ്റന്റ് ട്രെയിനി തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാസ ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Name of posts Salary
റസിഡന്റ് ഫാർമസിസ് 12,000/-
റസിഡന്റ് സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് 15,000/-
പേഷ്യന്റ് കെയർ അസിസ്റ്റന്റ് ട്രെയിനി 10,000/-

Age Limit Details

റസിഡന്റ് ഫാർമസിസ്റ്റ്, റസിഡന്റ് സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ്,പേഷ്യന്റ് കെയർ അസിസ്റ്റന്റ് ട്രെയിനി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ പ്രായപരിധി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Name of posts Age Limit
റസിഡന്റ് ഫാർമസിസ് 18 വയസ്സ് മുതൽ 36 വയസ്സ് വരെ
റസിഡന്റ് സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ്
പേഷ്യന്റ് കെയർ അസിസ്റ്റന്റ് ട്രെയിനി

Educational Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

റസിഡന്റ് ഫാർമസിസ്റ്റ്, റസിഡന്റ് സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ്,പേഷ്യന്റ് കെയർ അസിസ്റ്റന്റ് ട്രെയിനീ തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Name of posts Qulification
റസിഡന്റ് ഫാർമസിസ് ഡി.ഫാം/ ബി.ഫാം
റസിഡന്റ് സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ്
  1. BSc നഴ്സിംഗ്/ GNM/ ഓങ്കോളജി നഴ്സിങ്ങൽ പോസ്റ്റ് ബേസിക് ഡിപ്ലോമ
  2. കേരള നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
പേഷ്യന്റ് കെയർ അസിസ്റ്റന്റ് ട്രെയിനി പ്ലസ് ടു
എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ലിങ്ക് എന്നിവ ഈ പോസ്റ്റിൻെറ അവസാന ഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ട്.

How To Apply For Malabar Cancer Centre Recruitment 2022?

ഉദ്യോഗാർഥികൾ 2022 നവംബർ 16ന് നടക്കുന്ന അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 10 മണി മുതൽ 11 മണി വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഹാജരാകണം.അഭിമുഖത്തിന് പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ഒറിജിനലും അതിന്റെ കോപ്പിയും കൈവശം കരുതേണ്ടതാണ്.

അഭിമുഖത്തിന് ഹാജരാക്കേണ്ട വിലാസം :
P.O Moozhikkara, Thalassery, Kannur - 670 103, Kerala, SI.India
Tel: 91 490 2355881(7lines)
E-mail:[email protected]
അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.
Official Notification Click Here
Official Website Click Here
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.