നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

കേരള ഹൈകോടതിയിൽ ജോലി നേടാം - Kerala High Court Confidential Assistant Recruitment 2023

Kerala High Court Confidential Assistant Recruitment 2023,Kerala High Court Confidential Assistant Notification 2023

Kerala High Court Confidential Assistant Recruitment 2023 : കേരള ഹൈകോടതിയിൽ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II തസ്‌തികയിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ജനുവരി 17 ന് മുന്നേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Kerala High Court Confidential Assistant Recruitment 2023

Kerala High Court Confidential Assistant Recruitment 2023

Kerala High Court Confidential Assistant Recruitment 2023 Notification Details
Organization Name Kerala High Court
Job Type Kerala Government
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No REC1-59140/2022
Post Name CONFIDENTIAL ASSISTANT GRADE II
Total Vacancy 10
Salary Rs.37,400 - 79,000/-
Apply Mode Online
Last date for submission of application 17th January 2023

Vacancy Details

കേരള ഹൈകോടതിയിൽ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിൽ ഒരു ഒഴിവ് നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Name of Posts No. of Vacancies
കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II ജനറൽ- 3
എസ്. ടി.- 1
എസ്.സി- 3
ഹിന്ദു നാടാർ-1
മുസ്‌ലിം – 2

Age Limit Details

കേരള ഹൈകോടതിയിൽ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിലേക്ക് 40 വയസുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.SC/ ST/ OBC വിഭാഗക്കാർക്ക് വയസ്സ് ഇളവ് ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.


Name of Posts Age Limit
കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II 02.01.1986 നും 01.01.2004-നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ (ഇരുതീയതികളും ഉൾപ്പെടെ).

Salary Details

കേരള ഹൈകോടതിയിൽ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Name of Posts Salary
കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II 37,400 രൂപ മുതൽ 79,000 രൂപ വരെ

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Name of Posts Qualification
കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II
  1. ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബാച്ചിലർ ബിരുദം.
  2. ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ്റൈറ്റിങ്ങിൽ കെ.ജി.ടി.ഇ. ഹയറും ഇംഗ്ലീഷ് ഷോർട്ട് ഹാൻഡിൽ കെ.ജി.ടി.ഇ. ഹയറും അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത.
  3. കംപ്യൂട്ടർ വേഡ് പ്രോസസിങ്ങിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ തത്തുല്യം അഭിലഷണീയം
എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ലിങ്ക് എന്നിവ ഈ പോസ്റ്റിൻെറ അവസാന ഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ട്.

Application Fee

അപേക്ഷാ ഫീസ് : 500 രൂപ.

എസ്.സി./ എസ്.ടി. വിഭാഗക്കാർക്കും തൊഴിൽരഹിതരായ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും ഫീസില്ല.

How To Apply ?

അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി :

https://www.hckrecruitment.nic.in/ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം എന്നത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ pdf ചുവടെ നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

CONFIDENTIAL ASSISTANT GRADE-II Notification Click Here
CONFIDENTIAL ASSISTANT GRADE-II (NCA) Notification Click Here
How To Apply Click Here
Apply Now Click Here
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.