നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ജോലി നേടാം - Kerala University Job Notification

Kerala University's Inter University Center for Evolutionary & Integrative Biology seeks Ph.D. & M.Sc. degree holders to fill vacancies. Apply Now

കേരളസർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള ഇൻറ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്റർ ഫോർ എവല്യൂഷനറി & ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് ബയോളജി സെന്ററിലേക്ക് 2023 2024 കാലയളവിൽ സ്ട്രെസ് ഫിസിയോളജി ” എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് റിസർച്ച് അസ്സോസിയേറ്റിന്റേയും ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെല്ലോയുടെയും ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു .

Kerala University Job Notification

Vacancy Details

റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ്, ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെല്ലോ തസ്തികയിൽ നിലവിൽ 3 ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Name of Post No of Vacancies
റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ് 01
ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെല്ലോ 02

Salary Details

റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ്, ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെല്ലോ തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Salary
റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ് പ്രതിമാസ വേതനം 35,000 /-
ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെല്ലോ പ്രതിമാസ വേതനം 23,000 /-

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ്, ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെല്ലോ തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Name of Posts Qualification
റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ് പി.എച്ച്.ഡി . ബിരുദം സുവോളജി / മോളിക്കുലാർ ബയോളജിയിൽ വൈദഗ്ധ്യം ബിഹേവിയറൽ ഫിസിയോളജി .
ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെല്ലോ എം.എസ്.സി ബിരുദം സുവോളജി ഇൻറഗ്രേറ്റീവ് ബയോളജി അഭികാമ്യ യോഗ്യത പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ NET

How To Apply?

വെള്ളപേപ്പറിൽ എഴുതിയ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ബയോഡേറ്റയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പും ചേർത്തു ഓണററി ഡയറക്ടർ , ഇൻറ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൻറർ ഫോർ എവല്യൂഷനറി ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് ബയോളജി , യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് 2023 ഏപ്രിൽ 11 ന് മുൻപായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: 11-04-2023
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. കൂടാതെ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുകൾക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെക്കുക.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.