നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ ജോലി നേടാം | SSC CPO SI Recruitment 2023

SSC CPO SI Recruitment 2023 : Check the Qualification, Vacancy , Salary , Age limit and other details
Anusree P K

SSC CPO SI Recruitment 2023

സ്റ്റാഫ്‌ സെലെക്ഷൻ കമ്മീഷൻ CPO SI വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ(SI)ഇൻ ഡൽഹി പോലീസ്/CAPF/BSF/ITBP/SSB(CPO)എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്. പ്രായപരിധി,അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ ജോലി നേടാം | SSC CPO SI Recruitment 2023

SSC CPO SI Recruitment 2023: Overview

SSC CPO SI Notification Details
Organization Name Staff Selection Commission (SSC)
Job Type Central Government
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No F. No. HQ-PPII03(3)/1/2023-PP_II:
Post Name Sub Inspector (SI) in Delhi Police/CAPF/ BSF/ ITBP/SSB in the Central Police Organisation (CPO)
Total Vacancy 1876
Job Location All Over India
Salary Rs.35,100 -1,12,400/-
Apply Mode Online
Application Closing Date 15th August 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ:നിലവിൽ 1876 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ സബ്-ഇൻസ്‌പെക്ടർ (Exe.) ഇൻ ഡൽഹി പോലീസ്-പുരുഷൻ തസ്തികയിൽ 109 ഒഴിവുകളും സബ്-ഇൻസ്‌പെക്ടർ (Exe.) ഇൻ ഡൽഹി പോലീസ്-സ്ത്രീ തസ്തികയിൽ 53 ഒഴിവുകളും സബ്-ഇൻസ്‌പെക്ടർ(GD) in CAPFs തസ്തികയിൽ 1714 ഒഴുവുകളുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി:20 വയസ് മുതൽ 25 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2/8/1998 നും 1/8/2003 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ ആയിരിക്കണം.പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാർക്ക് പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും.

Salary Details

സാലറി:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് 35100 രൂപ മുതൽ 112400 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ബിരുദം ഉള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി സ്റ്റാഫ് സെലെക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ https://ssc.nic.in/ എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.അപേക്ഷയോടൊപ്പം ജനറൽ, OBC വിഭാഗക്കാർ അപേക്ഷ ഫീസായി 600 രൂപ അടക്കേണ്ടതാണ്.SC/ST/EX-s/PWD വിഭാഗക്കാർ അപേക്ഷ ഫീസ് അടക്കേണ്ടതില്ല. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാനം തീയതി ഓഗസ്റ്റ് 15 ആണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.