നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

CEERI Junior Secretariat Assistant Recruitment 2022

CEERI Junior Secretariat Assistant Recruitment 2022 : Here is the CEERI Junior Secretariat Assistant Notification PDF. Qualification, Age limit & more

CEERI Junior Secretariat Assistant Recruitment 2022 : സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണയിച്ചു.15 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് നിയമനം. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഒക്ടോബർ 25 ന് മുൻപ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

CEERI Junior Secretariat Assistant Recruitment 2022

CEERI Junior Secretariat Assistant Recruitment 2022 Details

CEERI Junior Secretariat Assistant Notification 2022 Details
Organization Name CSIR-Central Electronics Engineering Research Institute (CSIR-CEERI)
Job Type Central Govenment
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No Adv.No.04/2022
Post Name Junior Secretariat Assistant (General), Junior Secretariat Assistant (Finance & Accounts), Junior Secretariat Assistant (Stores & Purchase), Junior Stenographer (Hindi/ English)
Total Vacancy 15
Job Location All Over India
Salary Rs.19,900 -81,100
Apply Mode Online
Last date for submission of application 25th October 2022

Vacancy Details

ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകളിലായി 15 ഒഴിവുകൾ ആണ് നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Name of Posts No. of Vacancies
ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് (General) 07
ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് (Finance & Accounts) 02
ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് (Stores & Purchase) 03
ജൂനിയർ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ (Hindi/ English) 03

Salary Details

ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് Rs.19,900 രൂപ മുതൽ 81,100 രൂപ വരെ മാസ ശമ്പളം ലഭിക്കും.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Name of Posts Salary
ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് (General) Rs. 19,900-63,200/-
ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് (Finance & Accounts)
ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് (Stores & Purchase)
ജൂനിയർ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ (Hindi/ English) Rs. 25,500-81,100/-

Age Limit Details

ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട പ്രായപരിധി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Name of Posts Age Limit
ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് (General) 28 വയസ്സ് വരെ
ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് (Finance & Accounts)
ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് (Stores & Purchase)
ജൂനിയർ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ (Hindi/ English) 27 വയസ്സ് വരെ

സംവരണ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് (OBC/ മുസ്ലീം/ E/B/T/ LC/AI ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 03 വർഷവും SC/ST ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 05 വർഷവും) പ്രായത്തിൽ ഇളവ് ബാധകമായിരിക്കും.

Educational Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

Name of Posts Qulification
ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് (General)
  1. പത്താം ക്ലാസ്, പ്ലസ് ടൂ
  2. കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം
  3. വേഗത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവ്
ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് (Finance & Accounts)
ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് (Stores & Purchase)
ജൂനിയർ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ (Hindi/ English)
  1. പത്താം ക്ലാസ്, പ്ലസ് ടൂ
  2. സ്റ്റെനോഗ്രാഫിയിൽ പ്രാവീണ്യംം
  3. വേഗത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവ്
എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ലിങ്ക് എന്നിവ ഈ പോസ്റ്റിൻെറ അവസാന ഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ട്.

Application Fees Details

100 രൂപയാണ് അപേക്ഷ ഫീസ്. പട്ടികജാതി (SC), പട്ടികവർഗം (ST), സ്ത്രീ, വിമുക്തഭടന്മാരെ (ESM) അപേക്ഷ ഫീസ് നൽകേണ്ടതില്ല.

How To Apply For CEERI Junior Secretariat Assistant?

ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന Apply Now ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ആകുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഇല് രജിസ്‌ട്രേഷൻ എന്ന ഭാഗത്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ഏതു പോസ്റ്റിലേക്ക് ആണോ അപേക്ഷിക്കുന്നത് ആ പോസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു രജിസ്റ്ററേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുക. ശേഷം അപേക്ഷ ഫീസ് അടയ്ക്കുക. രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കൽ സംബന്ധിച്ച എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് recruit[AT]ceeri.res.in ലേക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക.

അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.
Official Notification Click Here
Apply Now Click Here
Official Website Click Here
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.