നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

Kerala PSC Notification November 2022 | പി എസ് സി വിജ്ഞാപനം നവംബർ 2022

Kerala PSC Notification November 2022,Kerala PSC Recruitment Notification November 2022,Kerala PSC Job Notification November 2022

Kerala PSC Notification November 2022 : കേരള പി എസ് സി നവംബർ മാസത്തിലെ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധികരിച്ചു. 33 തസ്തികയിലേക്ക് ആണ് വികഞ്ജാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. നവംബർ 18 മുതൽ ഡിസംബർ 14 വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Kerala PSC Notification November 2022
ഓരോ തസ്തികയിലെയും വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ ഓരോ പോസ്റ്റിന്റെയും മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.