നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ട്രെഷറിയിൽ ജോലി നേടാം - Kerala Treasury Recruitment 2022

Kerala Treasury Recruitment 2022 ,Kerala Treasury Recruitment Notification 2022,Kerala Treasury Notification 2022

ട്രെഷറിയിൽ ജോലി നേടാം. പ്രോഗ്രാമർ, സീനിയർ പ്രോഗ്രാമർ, ടീം ലീഡർ തുടങ്ങിയ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ആണ് വിജ്ഞാപനം.താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നവംബർ 30 ന് മുന്നേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക .വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Kerala Treasury Recruitment 2022

Kerala Treasury Recruitment 2022

Kerala Treasury Recruitment 2022 Notification Details
Organization Name Treasury Department, Government of Kerala
Job Type Kerala Government
Recruitment Type Temporary Recruitment
Advt No TRY/3747/2020
Post Name Programmer, Senior Programmer and Team Lead
Total Vacancy 6
Salary Rs.30,000 – 70,000
Apply Mode Online
Last date for submission of application 30th November 2022

Vacancy Details

പ്രോഗ്രാമർ, സീനിയർ പ്രോഗ്രാമർ, ടീം ലീഡർ തസ്തികയിൽ 6 ഒഴിവുകൾ നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Vacancy
Programmer 2
Senior Programmer 3
Team Lead 1

Salary Details

പ്രോഗ്രാമർ, സീനിയർ പ്രോഗ്രാമർ, ടീം ലീഡർ തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാസ ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Salary
Programmer Rs.30,000/-
Senior Programmer Rs.40,000/-
Team Lead Rs.70,000/-

Age Limit Details

പ്രോഗ്രാമർ, സീനിയർ പ്രോഗ്രാമർ, ടീം ലീഡർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ പ്രായപരിധി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Age Limit
Programmer 22 നും 45 നും മദ്ധ്യേ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം
Senior Programmer
Team Lead
SC/ST വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 5 വയസ്സിന്റെയും, OBC വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വയസ്സിന്റെയും ഇളവ് ലഭിക്കും. കൂടാതെ കേന്ദ്രസർക്കാർ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് സംവരണ വിഭാഗക്കാർക്ക് നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Educational Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

പ്രോഗ്രാമർ, സീനിയർ പ്രോഗ്രാമർ, ടീം ലീഡർ തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Post Name Qualification
Programmer Educational Qualification: BE / B.Tech ( IT / CS / EC ) /MCA/M.Sc . ( IT / CS )
Desirable :
a ) Required Skills PHP , HTML5 , CSS , AJAX.JS / JQuery
b ) Minimum Two years experience in Database driven Web Application Development under a Linux Platform with any relational Database
c ) Knowledge in MVC Frameworks
d ) 0 – 1 year experience on Flutter, Android / iOS Platform
Senior Programmer Educational Qualification: BE / B.Tech ( IT / CS / EC ) /MCA/M.Sc . ( IT / CS )
Desirable :
a ) Required Skills PHP, HTML5, CSS, AJAX, JS / JQuery
b ) Minimum Two years experience in Database driven Web Application Development under a Linux Platform with any relational Database
c ) Knowledge in MVC Frameworks
d ) 1-2 years experience on Flutter, Android / iOS Platform
Team Lead Educational Qualification :
BE / B.Tech ( IT / CS / EC ) /MCA/M.Sc . ( IT / CS ) /M.Tech ( CS / IT )
Desirable :
a ) Required Skills PHP.HTML5 , CSS , AJAX , JS / JQuery
b ) Minimum Five Years Industry experience in Enterprise Application Development using Open Source Technologies .
c ) Experience in Development with any relational Database
d ) Expertise in MVC Frameworks
e ) Database Administration desirable .
f ) Two Year’s Experience in Web Application Development for Government Verticals
എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ലിങ്ക് എന്നിവ ഈ പോസ്റ്റിൻെറ അവസാന ഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ട്.
നിങ്ങൾക്ക് അനിയോജ്യമായ മറ്റു ജോലികൾ

How To Apply For Treasury Recruitment 2022 ?

ഓരോ തസ്തികയിലും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള യോഗ്യതകളും അനുഭവപരിചയവുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് [email protected] എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കാം.

അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.
Official Notification Click Here
Apply Now Click Here
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.