നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ISRO ല് ജോലി നേടാം - ISRO ICRB Recruitment 2023

ISRO ICRB Recruitment 2023,ISRO ICRB Recruitment Notification 2023,ISRO ICRB Notification 2023

ISRO ICRB Recruitment 2023 : ISRO അസിസ്റ്റന്റ്, ജൂനിയർ പേഴ്‌സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് (ജെപിഎ), അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് (യുഡിസി), സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ തസ്‌തികയിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ജനുവരി 9 ന് മുന്നേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ISRO ICRB Recruitment 2023

ISRO Centralised Recruitment Board Notification Details

ISRO ICRB Recruitment 2023 Notification Details
Organization Name ISRO Centralised Recruitment Board
Job Type Central Government
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No Advt No. ISRO:ICRB:02(A-JPA)
Post Name Assistant, Junior Personal Assistants (JPA), Upper Division Clerks (UDC) and Stenographers
Total Vacancy 526
Job Location All Over India
Salary Rs.25,500 -81,100
Apply Mode Online
Last date for submission of application 9th January 2023

Vacancy Details

അസിസ്റ്റന്റ്, ജൂനിയർ പേഴ്‌സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് (ജെപിഎ), അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് (യുഡിസി), സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ തസ്തികയിൽ 526 ഒഴിവുകൾ നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Name Of Post Vacancy
Assistant 339
Junior Personal Assistant 153
UDC 16
Stenographer 14
Assistant 03
Personal Assistant 01

Age Limit Details

അസിസ്റ്റന്റ്, ജൂനിയർ പേഴ്‌സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് (ജെപിഎ), അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് (യുഡിസി), സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ തസ്തികയിലേക്ക് 28 വയസുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.SC/ ST/ OBC വിഭാഗക്കാർക്ക് വയസ്സ് ഇളവ് ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.

Name Of Post Age Limit
Assistant 09.01.2023-ന് 28 വയസ്സ് (ഒബിസി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 31 വയസ്സുവരെയും എസ്‌സി/എസ്ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 33 വയസ്സുവരെയും).
Junior Personal Assistant
Upper Division Clerks
Stenographer
Assistant
Personal Assistant

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

അസിസ്റ്റന്റ്, ജൂനിയർ പേഴ്‌സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് (ജെപിഎ), അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് (യുഡിസി), സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Name Of Post Qualification
Assistant 60% മാർക്കോടെയുള്ള ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ 10-പോയിന്റ് സ്കെയിലിൽ 6.32 CGPA, യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കോഴ്സിന്റെ നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗത്തിൽ പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
Junior Personal Assistant കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്കോടെയുള്ള ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ 10 പോയിന്റ് സ്കെയിലിൽ 6.32 CGPA, യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കോഴ്സിന്റെ നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം
അല്ലെങ്കിൽ
ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത ബോർഡ്/സർവകലാശാല പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രകാരം കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്കോടെയുള്ള കൊമേഴ്‌സ്യൽ/സെക്രട്ടേറിയൽ പ്രാക്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ 10-പോയിന്റ് സ്കെയിലിൽ 6.32-ന്റെ CGPA, നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഡിപ്ലോമ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം.സ്റ്റെനോ-ടൈപ്പിസ്റ്റ്/സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ആയി ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.ഒപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റെനോഗ്രാഫിയിൽ കുറഞ്ഞ വേഗത 60 w.p.m. കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗത്തിൽ പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
Upper Division Clerks 60% മാർക്കോടെയുള്ള ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ 10-പോയിന്റ് സ്കെയിലിൽ 6.32 CGPA, യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കോഴ്സിന്റെ നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗത്തിൽ പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
Stenographer കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്കോടെയുള്ള ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ 10 പോയിന്റ് സ്കെയിലിൽ 6.32 CGPA, യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കോഴ്സിന്റെ നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം
അല്ലെങ്കിൽ
ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത ബോർഡ്/സർവകലാശാല പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രകാരം കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്കോടെയുള്ള കൊമേഴ്‌സ്യൽ/സെക്രട്ടേറിയൽ പ്രാക്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ 10-പോയിന്റ് സ്കെയിലിൽ 6.32-ന്റെ CGPA, നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഡിപ്ലോമ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം.സ്റ്റെനോ-ടൈപ്പിസ്റ്റ്/സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ആയി ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.ഒപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റെനോഗ്രാഫിയിൽ കുറഞ്ഞ വേഗത 60 w.p.m. കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗത്തിൽ പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
Assistant 60% മാർക്കോടെയുള്ള ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ 10-പോയിന്റ് സ്കെയിലിൽ 6.32 CGPA, യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കോഴ്സിന്റെ നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗത്തിൽ പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
Personal Assistant കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്കോടെയുള്ള ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ 10 പോയിന്റ് സ്കെയിലിൽ 6.32 CGPA, യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കോഴ്സിന്റെ നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം
അല്ലെങ്കിൽ
ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത ബോർഡ്/സർവകലാശാല പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രകാരം കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്കോടെയുള്ള കൊമേഴ്‌സ്യൽ/സെക്രട്ടേറിയൽ പ്രാക്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ 10-പോയിന്റ് സ്കെയിലിൽ 6.32-ന്റെ CGPA, നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഡിപ്ലോമ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം.സ്റ്റെനോ-ടൈപ്പിസ്റ്റ്/സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ആയി ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.ഒപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റെനോഗ്രാഫിയിൽ കുറഞ്ഞ വേഗത 60 w.p.m. കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗത്തിൽ പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ലിങ്ക് എന്നിവ ഈ പോസ്റ്റിൻെറ അവസാന ഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ട്.

Application Fees Details

₹100/- രൂപയാണ് അപേക്ഷ ഫീസ്.

സ്ത്രികൾ/പട്ടികജാതികാർ (എസ്‌സി)/ പട്ടികവർഗം (എസ്ടി); എക്സ്-സർവീസ്മാൻ [EX], വൈകല്യമുള്ള വ്യക്തികൾ (PwBD) അപേക്ഷകർക്ക് അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ടതില്ല.

How To Apply ?

അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി :

  1. https://www.isro.gov.in/ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
  2. തുടർന്ന് ISRO വെബ്സൈറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനലിലേക്ക് പോയി ISRO ICRB Recruitment 2023 വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക.
  3. Apply Online എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക.
  4. അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ നിർദേശിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
  5. ഒരു പുതിയ ടാബ് തുറക്കും അതിൽ അപേക്ഷ ഫീസ് അടയ്ക്കുക.
  6. Submit ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  7. അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുക.
അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.
Official Notification Click Here
Apply Now Click Here
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.