നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

KSRTC യിൽ ജോലി നേടാം - KSRTC SWIFT Recruitment 2023

KSRTC SWIFT Recruitment 2023,KSRTC SWIFT Recruitment Notification 2023,KSRTC SWIFT Notification 2023

KSRTC SWIFT Recruitment 2023 : KSRTC സ്വിഫ്റ്റ് സർവീസ് എൻജിനീയർ തസ്‌തികയിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ജനുവരി 4 ന് മുന്നേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

KSRTC SWIFT Recruitment 2023

KSRTC SWIFT Recruitment 2023 Notification Details

KSRTC SWIFT Recruitment 2023 Notification Details
Organization Name Kerala State Road Transport Corporation
Job Type Kerala Government
Recruitment Type Temporary Recruitment
Advt No CMD/KSRTC-SWIFT /04/2022
Post Name Service Engineer
Total Vacancy 02
Salary Rs.37000/-
Apply Mode Online
Last date for submission of application 4th January 2023

Vacancy Details

സർവ്വീസ് എഞ്ചിനീയർ തസ്തികയിൽ 2 ഒഴിവുകൾ നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Name Of Post Vacancy
Service Engineer 02

Salary Details

സർവ്വീസ് എഞ്ചിനീയർ തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Name Of Post Salary
Service Engineer Rs.37,000/-

Age Limit Details

മേൽ പറഞ്ഞ തസ്തികയിലേക്ക് 45 വയസുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.SC/ ST/ OBC വിഭാഗക്കാർക്ക് വയസ്സ് ഇളവ് ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.

Name Of Post Age Limit
Service Engineer 45 വയസ്സിൽ താഴെ 01/12/2022 പ്രകാരം

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

സർവ്വീസ് എഞ്ചിനീയർ തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Name Of Post Qulification
Service Engineer മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ബി.ഇ. കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ലിങ്ക് എന്നിവ ഈ പോസ്റ്റിൻെറ അവസാന ഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ട്.

How To Apply?

അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി :

2023 ജനുവരി 4 നു മുൻപ് [email protected] എന്ന ഇമെയിൽ വഴി അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇമെയിൽ സബ്ജക്ട് ആയി "Application for the post of Service Engineer-KSWIFT" നൽകുക.

അപേക്ഷകർ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകൾ പിഡിഎഫ് രൂപത്തിലാക്കി ഇമെയിൽ വഴി അയക്കുക

  1. Resume/CV
  2. Qualification Documents including Consolidated Mark Sheet (starting from the highest qualification to SSLC/equivalent).
  3. ID Proof (Aadhaar/Voters – ID/Driving License/Passport)
  4. Experience Certificates.
Official Notification Click Here

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.